You know what's better than 1 Kissing Disease?! 5! : @torania2
#GIANTmicrobes #mono #mountrushmore #microbes #funny
giantmicrobes

You know what's better than 1 Kissing Disease?! 5! : @torania2 #GIANTmicrobes #mono #mountrushmore #microbes #funny